วิชาฟิสิกส์ 5


การจัดหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ ว40205 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ไฟฟ้าสถิต

สาระที่ 4                แรงและการเคลื่อนที่

มาตรฐาน ว 4.2   เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4-6 สำรวจตรวจสอบและอธิบายได้ว่าเมื่อนำวัตถุบางชนิดที่ผ่านการถูมาแล้วเข้าใกล้กันจะดูดหรือผลักกันได้และวัตถุแต่ละอันจะดูดวัตถุเบาๆได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                    สำรวจตรวจสอบ อภิปราย เกี่ยวกับหลักการเกิดไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้า ตัวนำและฉนวน การเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้า

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4-6 สำรวจตรวจสอบ วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงการเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุในสนามโน้มถ่วง สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                1. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับแรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์
                2. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับสนามไฟฟ้า เส้นแรงไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้าตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 1. ไฟฟ้าสถิต
 2. ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต จาก http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=2365 แล้วตอบคำถาม  โดยบันทึกคำตอบได้ที่ลงความเห็นด้านล่าง หรือ ส่งคำตอบไปที่   คำถามมีดังนี้

คำถามชวนคิด
1. นักเรียนพบปรากฏการณ์อะไรบ้างที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน
2. ทำอย่างไรเราจึงจะลดการเกิดไฟฟ้าสถิตได้
3. นักเรียนมีวิธีการทำทดสอบอย่างไรว่าเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้น

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

ไฟฟ้าสถิต  

ไฟฟ้าสถิต (ฟิสิกส์ราชมงคล)แบบทดสอบ
ไฟฟ้าสถิต  (ฟิสิกส์ราชมงคล)

แบบทดสอบ ไฟฟ้าสถิต  (ครูจงกล  บัวสิงห์)
แบบทดสอบ ไฟฟ้าสถิต  (วิชาการดอทคอม)  

คลิบวีดีโอ ไฟฟ้าสถิต (ครูพิสฏฐ์  วัฒนผดุงศักดิ์)

คลิบวีดีโอ ไฟฟ้าสถิต (ครูพิสฏฐ์  วัฒนผดุงศักดิ์) ชุดที่ 2

คลิบวีดีโอ ไฟฟ้าสถิต (ครูพิสฏฐ์  วัฒนผดุงศักดิ์) ชุดที่ 3

คลิบวีดีโอ ไฟฟ้าสถิต (ครูพิสฏฐ์  วัฒนผดุงศักดิ์) ชุดที่ 4

คลิบวีดีโอ ไฟฟ้าสถิต (ครูพิสฏฐ์  วัฒนผดุงศักดิ์) ชุดที่ 5

คลิบวีดีโอ ไฟฟ้าสถิต (ครูพิสฏฐ์  วัฒนผดุงศักดิ์) ชุดที่ 6

คลิบวีดีโอ ไฟฟ้าสถิต (ครูพิสฏฐ์  วัฒนผดุงศักดิ์) ชุดที่ 7

คลิบวีดีโอ ไฟฟ้าสถิต (ครูพิสฏฐ์  วัฒนผดุงศักดิ์) ชุดที่ 8

คลิบวีดีโอ ไฟฟ้าสถิต (ครูพิสฏฐ์  วัฒนผดุงศักดิ์) ชุดที่ 9

คลิบวีดีโอ ไฟฟ้าสถิต (ครูพิสฏฐ์  วัฒนผดุงศักดิ์) ชุดที่ 10

2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ไฟฟ้ากระแส

สาระที่ 5                พลังงาน

มาตรฐาน ว 5.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนแปลงพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4-6 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า ความต้านทานและคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                1. สำรวจตรวจสอบ อภิปราย เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า  ความต่างศักย์ไฟฟ้า กฎของโอห์มและคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้อง
               2. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับสภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า ผลของอุณหภูมิที่มีผลต่อความต้านทาน
               3. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับการต่อตัวต้านทาน การต่อเซลล์ไฟฟ้าและคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้อง
               4. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับหลักการสร้างแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์และโอห์มมิเตอร์และคำนวณ ปริมาณที่เกี่ยวข้อง

 มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4-6 สืบค้นข้อมูลและคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เปรียบเทียบและเลือกใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

               สำรวจตรวจสอบ อภิปรายและคำนวณเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4-6 สืบค้นข้อมูลและอธิบายหลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านการออกแบบและติดตั้งอย่างถูกต้องปลอดภัยและเหมาะสม รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                สำรวจตรวจสอบ และอธิบายวิธีการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า

2. ไฟฟ้ากระแส

3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

สาระที่ 5                พลังงาน

มาตรฐาน ว 5.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนแปลงพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4-6 สำรวจตรวจสอบและอธิบายได้ว่ากระแสไฟฟ้าในวงจรทำให้เกิดสภาพแม่เหล็กและนำไปใช้ประโยชน์ได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                1. สำรวจตรวจสอบและอภิปรายเกี่ยวกับแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ
                2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายเกี่ยวกับแกลวานอมิเตอร์ มอเตอร์กระแสตรง กระแสเหนี่ยวนำและหม้อแปลง ตลอดจนการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4-6 สำรวจตรวจสอบ วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรง การเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือวัตถุในสนามโน้มถ่วง สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                1. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับแรงที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก
                2. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน เมื่ออยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก
                3. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับแรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่มีกระแสไฟฟ้าและขนานกัน
                4. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อขดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก

Advertisements

42 Responses

 1. คำถามชวนคิด
  1. นักเรียนพบปรากฏการณ์อะไรบ้างที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน
  2. ทำอย่างไรเราจึงจะลดการเกิดไฟฟ้าสถิตได้
  3. นักเรียนมีวิธีการทำทดสอบอย่างไรว่าเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้น

  ให้นักเรียนระบุ ชื่อ ชั้น เลขที่มาด้วย

  • ตัวอย่างการส่งคำตอบ
   1. ……………………………………………..
   2. ……………………………………………..
   3. ……………………………………………..
   ชื่อ นางสาวยุวะรี ใจใหญ่ ม. 6/1 เลขที่ 27

 2. 1. นักเรียนพบปรากฏการณ์อะไรบ้างที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน
  เราจะสามารถสังเกตเห็นปรากฎการณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตย์ได้เมื่อเกิดปรากฎการณ์แบบใหญ่ๆ (Macroscopic) เช่นฟ้าแลบ, ฟ้าฝ่า เป็นต้น แต่จริงๆแล้ว ไฟฟ้าสถิตย์นั้นอาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาในระบบเล็กๆ (Microscopic) ด้วย ตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าที่ยับลู่ติดตัว, การเกิดฝุ่นหนาเกาะจับตามหน้าจอของเครื่องรับโทรทัศน์, การเกิดไฟฟ้าดูดเมื่อเราจับโลหะบางประเภทเช่นลูกบิดประตู สัตว์เลี้ยง หรือแม้แต่วัสดุอื่น นอกจากนี้ยังอาจจะเห็นได้จากการที่พลาสติกสำหรับห่อของยังถูกแรงดูดติดอยู่กับวัสดุที่มันห่อหุ้มอยู่
  2. ทำอย่างไรเราจึงจะลดการเกิดไฟฟ้าสถิตได้
  1.ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์/เครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์
  ให้ต่อไฟฟ้าสถิต เท่าที่เป็นไปได้
  2.ลดหรือขจัดเหตุในการเกิดไฟฟ้าสถิต มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น
  -พื้น / วัสดปูพื้น
  – ความชื้นของอากาศในห้อง
  – เก้าอี้
  – รองเท้า
  – ชุดที่สวมใส่
  – วิธีทำความสะอาด
  3.สลายไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้น
  วิธีการนี้คือการต่อสายดิน (Grounding) เป็นการถ่ายเทประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นให้มีศักดิ์เป็นศูนย์ (0) เท่ากับพื้นดิน เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องไฟฟ้าสถิตได้โดยการให้พนักงานในสายการผลิตใช้ สายรัดข้อมือ (WristStrap)การใช้กระเบื้องยางปูพื้นชนิด StataicDissipative PVC หรือStatic Conductive PVC นักเรียนมีวิธีการทำทดสอบอย่างไรว่าเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้น

  3. นักเรียนมีวิธีการทำทดสอบอย่างไรว่าเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้น
  เครื่องตรวจประจุไฟฟ้า (อิเล็คโทรสโคป)

 3. 1.ตอบ
  เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องprint,เครื่องพิมพ์เสเซอร์,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,เครื่องพ่นสี,

 4. 1.ตอบ
  เครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องprint,เครื่องพิมพ์เลเซอร์,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,เครื่องพ่นสี,ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ,เครื่องกำจัดฝุ่น
  ในอากาศ
  2.ตอบ
  ติดไว้ก่อนนะคร๊าบ

  3.ตอบ
  การที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบ บนผิววัสดุมีไม่เท่ากันทำให้เกิดแรงดึงดูดเมื่อวัตถุทั้ง 2 ชิ้นมีประจุต่างชนิดกัน
  หรือเกิดแรงผลักกันเมื่อวัสดุทั้ง 2 ชิ้นมีประจุชนิดเดียวกัน เราสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตโดยการนำผิวสัมผัสของวัสดุ 2
  ชิ้นมาขัดสีกัน พลังงานที่เกิดจากการขัดสีกันทำให้ประจุไฟฟ้าบนผิววัสดุจะเกิดการแลกเปลี่ยนกัน
  โดยจะเกิดกับวัสดุประเภทที่ไม่นำไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า ฉนวน ตัวอย่างเช่น ยาง, พลาสติก และแก้ว
  สำหรับวัสดุประเภทที่นำไฟฟ้านั้นโอกาสเกิดปรากฏการณ์ประจุไฟฟ้าบนผิววัสดุไม่เท่ากันนั้นยากแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้
  เช่น กรณีที่ผิวโลหะถูกกระแทกด้วยของแข็งหรือของเหลวที่ไม่เป็นตัวนำ ประจุที่เกิดการเคลื่อนย้ายระหว่างการสัมผัส
  จะถูกเก็บบนผิวของวัสดุทั้ง 2 ชิ้น

 5. พงษ์พัฒน์ เหลือคำตอบข้อ 2 นะคะ ครูจะรอคำตอบจากนักเรียนทุกคน

 6. 2.ตอบ
  ลดการเสียดสีของวัตถุ

 7. 1. ตอบ แอร์ เครื่องถ่ายเอกสาน เสื้อไนล่อนหรือถุงน่อง เครื่องปริ้นเตอร์
  2.ตอบ ลดการเสีดสีของวัตถุโดยการไนสิ่งของที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตมาใกล้กัน
  3ตอบ เมื่อนำวัตถุสองชนิดมาถูกันจเกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอน วัสดุบางชนิดจะให้อิเล็กตรอน บางชนิดจะรับอิเล็กตรอนได้ดี ตัวอย่างเช่น เมื่อนำลูกโป่งถูกับเส้นผมโมเลกุลของลูกโป่งจะดึงอิเล็กตรอนจากโมเลกุลของเส้นผมเมื่อนำลูกโป่งไปวางบนกำแพงลูกโป่งสามารถลอยติดกับกำแพงได้

  ชื่อ นางสาวเขมิกา จันทร์แรม ม.6/1 เลขที่ 6

  • ข้อ 2 ยังไม่ชัดเจน ลองสืบค้นหาคำตอบอีกครั้งนะคะ

 8. 1. นักเรียนพบปรากฏการณ์อะไรบ้างที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน
  – ไฟฟ้าสถิตที่ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยก็คือการเกิดของฟ้าผ่า ฟ้าแลบ เป็นต้น
  และพบในเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ เครื่องพ่นสี ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ ฯลฯ
  ส่วนในทางการแพทย์ก็อย่างเช่น ชุดประดิษฐ์เส้นใยนาโน เป็นต้น

  2. ทำอย่างไรเราจึงจะลดการเกิดไฟฟ้าสถิตได้
  – 1. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์/เครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ ให้ต่อไฟฟ้าสถิต เท่าที่เป็นไปได้
  2. ลดหรือขจัดเหตุในการเกิดไฟฟ้าสถิต มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น
  -พื้น / วัสดปูพื้น
  – ความชื้นของอากาศในห้อง
  – เก้าอี้
  – รองเท้า
  – ชุดที่สวมใส่
  – วิธีทำความสะอาด
  3.สลายไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้น
  วิธีการนี้คือการต่อสายดิน (Grounding) เป็นการถ่ายเทประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นให้มีศักดิ์เป็นศูนย์ (0) เท่ากับพื้นดิน เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องไฟฟ้าสถิตได้โดยการให้พนักงานในสายการผลิตใช้ สายรัดข้อมือ (WristStrap)การใช้กระเบื้องยางปูพื้นชนิด StataicDissipative PVC หรือStatic Conductive PVC

  3. นักเรียนมีวิธีการทำทดสอบอย่างไรว่าเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้น
  – ก็อย่างเช่นการนำลูกโป่งไปถูกับผ้าสักราด

  • ok ถูกต้องคะ

 9. http://tps.ac.th/~panya/class/electrostatic/induce-charge/index.htm

  • เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าที่ครบถ้วนดีมาก มีรูปภาพประกอบ ทำความเข้าใจมากๆนะคะ…แล้วจะทดสอบความเข้าใจอีกครั้งในสัปดาห์หน้าคะ

  • การทดสอบที่ทำได้ง่ายๆ แต่เต็มไปด้วยความรู้

  • ลองทดสอบดูนะคะ…แต่จะเห็นผลชัดเจน ถ้าเส้นผมมีสถาพที่แห้ง ไม่มัน

 10. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถทดแทนพลังงานอื่นได้ และพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีวันหมดไป

  • เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมาก

  • นำไปสาธิตและอธิบายให้น้องๆระดับประถมให้เข้าใจเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กได้ดีเลยทีเดียวคะ

 11. http://www.pt.ac.th/ptweb/prajead/electric/ststics/conductor/force.htm

  • เป็นเว็บเพจที่เหมาะสมกับระดับชั้น ทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะ…ปรึกษาครูได้นอกเวลา

 12. http://physics601083839.multiply.com/journal

  • เป็นการสาธิตการทำงานของมอเตอร์


 13. การสาธิตกฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

 14. การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์
  ปัจจุบันมีการผลิตเครื่องใช้ที่อำนวยประโยชน์ด้านต่าง ๆ โดยอาศัยความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตดังตัวอย่างต่อไปนี้

  เครื่องถ่ายเอกสาร

  เครื่องถ่ายเอกสารเป็นอุปกรณ์ถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์ตัวอักษรหรือภาพลายเส้นจากต้นฉบับ ส่วนประกอบและหลักการทำงานแต่ละขั้นตอนแสดงดังรูป 32

  หลักการให้แสงส่องไปที่ต้นฉบับสะท้อนผ่านเลนส์ไปกระทบแผ่นฟิล์ม ซึ่งฉาบด้วยวัสดุตัวนำที่ขึ้นกับแสง (จะมีสมบัติเป็นตัวนำเมื่อถูกแสง) โดยเมื่อเครื่องเริ่มทำงาน แผ่นฟิล์มนี้จะถูกทำให้มีประจุไฟฟ้าบวกทั่วทั้งแผ่นก่อนดังรูป 2ก จากนั้นจึงให้แสงส่องไปที่ต้นฉบับสะท้อนผ่านเลนส์กระทบแผ่นฟิล์มบริเวณที่เป็นที่ว่าง บนต้นฉบับจะให้แสงออกมากระทบแผ่นฟิล์ม ให้บริเวณที่ถูกแสงกลายเป็นตัวนำ จึงมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า ส่วนตัวอักษรหรือภาพลายเส้นบนต้นฉบับที่เป็นสีดำ (หรือสีเข้ม ๆ) ดูดกลืนแสง จึงไม่ให้แสงสะท้อนมากระทบแผ่นฟิล์มบริเวณนั้นบนแผ่นฟิล์มจึงไม่ถูกแสง ยังคงมีประจุบวกอยู่ดังรูป 32ข เมื่อพ่นผงหมึกที่มีประจุลบไปบนแผ่นฟิล์มนี้ ผงหมึกจะเกาะติดเฉพาะบริเวณที่มีประจุ บวกนี้เท่านั้น ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดจากตัวอักษรหรือภาพลายเส้นดังรูป 32ค

  ทำให้ปรากฏเป็นภาพของต้นฉบับบนแผ่นฟิล์ม เมื่อกดแผ่นกระดาษประจุบวกลงแผ่นฟิล์มที่มีผงหมึกดังกล่าว จึงได้ภาพสำเนาปรากฏบนแผ่นกระดาษดังรูป 32ง เมื่ออบแผ่นกระดาษด้วยความร้อน เพื่อให้ผงหมึกติดแน่นก็จะได้ภาพสำเนาที่ติดทนถาวรชัดเจน

  เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ

  เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศเป็นอุปกรณ์กำจัดอนุภาคจากแก๊สเผาไหม้ หรืออากาศร้อนที่สกปรก ประกอบด้วยท่อโลหะที่มีแกนกลางยึดติดด้วยฉนวน ดังรูป 33

  หลักการใช้ความต่างศักย์สูงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง โดยต่อขั้วลบเข้ากับแกนกลาง และต่อขั้วบวกเข้ากับท่อ ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่มีค่าสูงมากพอที่จะทำให้อนุภาคในอากาศสกปรกที่ผ่านไปในท่อ ได้รับอิเล็กตรอนจากแกนกลางจนกลายเป็นอนุภาคประจุลบและถูดดูดเข้าไปติดที่ท่อพร้อม ๆกับท่อถูกทำให้สั่นเป็นจังหวะ อนุภาคที่สะสมบนท่อจึงร่วงหล่นลงบนส่วนล่างของท่อและถูกปล่อยออก แก๊สหรืออากาศที่ผ่านออกทางตอนบนของท่อจึงเป็นก๊าซหรืออากาศสะอาด

  เครื่องพ่นสี

  เครื่องพ่นสีใช้หลักการทำให้ผงหรือละอองสีกลายเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ขณะถูกพ่นออกจากเครื่องพ่น ซึ่งผงหรืละอองสีที่มีประจุไฟฟ้าเกิดแรงดึงดูดกับชิ้นงาน ทำให้เกาะติดชิ้นงานได้ดีกว่าการพ่นแบบธรรมดา อุปกรณ์ที่ใช้พ่นละอองสี ดังรูป 34

  ในกรณีที่ชิ้นงานเป็นโลหะ อาจจะทำให้ผิวโลหะมีประจุไฟฟ้าตรงข้ามกับผงสี โดยต่อชิ้นงานกับแหล่งกำเนิดที่มีความต่างศักย์สูง ๆ จะช่วยเพิ่มแรงดูด ทำให้ผงหรือละอองสียึดเคลือบผิวชิ้นงานดียิ่งขึ้น และช่วยให้ประหยัดผงสี เนื่องจากไม่ฟุ้งกระจาย

  ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ

  หลักการทำงานของไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ คือ ประกอบด้วยแผ่นโลหะ 2 แผ่นที่ขนานกัน แผ่นหนึ่งทำหน้าที่เป็นไดอะแกรมรับคลื่นเสียง ส่วนแผ่นที่สองยึดติดกับฐาน โดยแผ่นที่รับคลื่นเสียงจะบางมาก เมื่อมีคลื่นเสียงกระทบ มันจะสั่นตามความถี่และกำลังของคลื่น ผลจากการสั่นของแผ่นบางนี้ จะทำให้ความจุไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง เมื่อต่อไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุนี้อนุกรมกับตัวต้านทาน ดังรูป 35

  ความต่างศักย์คร่อมไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุจะเปลี่ยนแปลงตามความถี่ของคลื่นเสียง เป็นผลให้เกิด

  สัญญาณไฟฟ้า

  จากหลักการที่กล่าวมาแล้ว เราสามารถนำไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุนี้ไปใช้งานด้านเสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรี เสียงร้องเพลง เสียงพูด ฯลฯ โดยให้เสียงที่ชัดเจน จึงนิยมใช้ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุกันทั่วไป ไมโครโฟนประเภทนี้มี 2 แบบ คือ แบบใช้งานในสถานีจะมีราคาแพงมากกับแบบที่ใช้ในงานวิทยุเทปกระเป๋าหิ้ว ซึ่งมีราคาถูกมาก หลักการทำงานจะเป็นเช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างในรายละเอียดของการสร้าง

  • ได้รับคำตอบแล้วคะ

 15. http://physic6010214.multiply.com/journal/item/26/26?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

  • ขอบคุณคะ

 16. http://www.obeclms.com/lesson/14_Electrostatic/lesson.html

  • ขอบคุณมากคะ

 17. https://sites.google.com/site/electricityrambo/fifasthit/–karna-khwam-ru-keiyw-kab-fifasthit-pi-chi-prayochn

  • Thank you

 18. http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=29&id=5122

 19. https://sites.google.com/site/electricityrambo/fifasthit/–karna-khwam-ru-keiyw-kab-fifasthit-pi-chi-prayochn

  • ได้รับข้อมูลแล้วคะ

 20. http://physic6010214.multiply.com/journal/item/26/26

  • ได้รับแล้วคะ

 21. http://www.rmutphysics.com/charud/oldnews/42/static/lightnin.htm

 22. http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/9112

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: