วิชาฟิสิกส์ 1


  • ฟิสิกส์ 1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  บทนำ 

สาระที่ 4                แรงและการเคลื่อนที่ 

มาตรฐาน ว 4.2   เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4-6 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ และปริมาณทางกายภาพ ในหน่วยระบบระหว่างชาติ ( SI unit ) การบันทึกข้อมูล ทักษะการทดลอง การนำเสนอข้อมูล  การเขียน และการรายงานกราฟ  ปริมาณสเกลาร์และปริมาณ เวกเตอร์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.   สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอธิบาย เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ และปริมาณทางกายภาพ ในหน่วยระบบระหว่างชาติ ( SI unit )  

2.  สำรวจตรวจสอบ ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ทักษะการทดลอง การนำเสนอข้อมูล  การเขียน และการรายงานกราฟ 

3.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย และคำนวณเกี่ยวกับปริมาณสเกลาร์และปริมาณ เวกเตอร์ 

 
หน่วยและปริมาณพื้นฐานทางฟิสิกส์ 
     
         ปริมาณพื้นฐาน (Fundamental quantities) ในทางฟิสิกส์ ได้แก่ ความยาว มวลสาร เวลา กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิก ความเข้ม การส่องสว่างและปริมาณมวลสาร ในการจัดปริมาณพื้นฐานหรือปริมาณอื่นใดก็ตามจะวัดเทียบกับมาตรฐานอันหนึ่งซึ่งตกลงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า มีปริมาณ 1 หน่วย ในระบบหน่วยมาตรฐานระหว่างชาติหรือระบบ SI ได้กำหนดหน่วยของปริมาณพื้นฐานไว้ดังแสดงในตารางที่ 1 
 ที่มา : นายเฉลิม ศรีสวรรค์, นิตยสารเรียนดี. ปี 2 ฉบับที่ 1.
 

 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

คำถามประจำหน่วย Introduction

ให้นักเรียนส่งคำตอบ ได้ที่   หรือ ตอบที่ความเห็นด้านล่างนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ 
สาระที่ 4                แรงและการเคลื่อนที่ 

 

มาตรฐาน ว 4.2   เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4-6 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด เวลา ความเร็ว ความเร่งของการเคลื่อนที่ในแนวตรงและคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

4.  สำรวจตรวจสอบ อธิบายและ คำนวณ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ  และปริมาณที่เกี่ยวข้อง 

5.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและคำนวณ เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุกรณีที่มีความเร่งเป็นค่าคงตัว 

 

ตัวอย่างโจทย์ปัญหา การเคลื่อนที่ 1 มิติ และ 2 มิติ

ตัวอย่างโจทย์ปัญหา กราฟ 

คำถามประจำหน่วย  คำถาม เรื่อง การเคลื่อนที่ 1 มิติ

ให้นักเรียนส่งคำตอบ ได้ที่   หรือ ตอบที่ความเห็นด้านล่างนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ 

สาระที่ 4                แรงและการเคลื่อนที่ 

มาตรฐาน ว 4.1   เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วงและแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4-6 สำรวจตรวจสอบและอธิบายได้ว่าการดึงหรือผลักจะต้องออกแรง ซึ่งแรงนั้นอาจทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

6.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปรายและคำนวณ เกี่ยวกับแรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

 7.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย และคำนวณเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน และผลของแรงเกี่ยวกับจุดศูนย์กลางมวล และจุดศูนย์กลางความโน้มถ่วง 

8.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง  อธิบาย และคำนวณเกี่ยวกับแรงเสียดทาน 

  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ  

สาระที่ 4                แรงและการเคลื่อนที่ 

มาตรฐาน ว 4.2   เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ 

สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ม.4-6 สำรวจตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย แบบวงกลม แบบโพรเจกไทล์ รวมทั้งการนำมาใช้ประโยชน์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

9.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบาย และคำนวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์ 

10.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลม 

11.  สืบค้นข้อมูล ทดลอง อธิบายและคำนวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

Advertisements

4 Responses

  1. ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของครูยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา
    โรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

  2. เก่งเกินไปแล้วครับครูยุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

  3. ผลงานยอดเยี่ยมเลยครับ ยอมรับฝีมือ… 🙂

  4. ขอบคุณคุณครูไทยคนเก่ง สู้สู้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: